I.v.m. onze zomervakantie is ons bedrijf gesloten op maandag 19-8 tot 23-8-2024, alle onze levertijden zullen evenredig worden verlengd.

Leveringsvoorwaarden  Ziezoprint.nl - Andeko Graphic

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 158/92. (www.alfazet.nl/leveringsvoorwaarden/index.html)
Ter vervanging of als aanvulling zijn tevens de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing.
 
Aanvullende voorwaarden:
 
Artikel 1    Iedere besteller heeft na betaling recht op een correcte levering van het bestelde, conform het aangeleverde bestand en binnen het kader van de leveringsvoorwaarden
van Ziezoprint.nl - Andeko Graphic. 
Artikel 2    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic dient zich, binnen de voorwaarden, maximaal in te spannen om datgene te leveren wat betaald en besteld is.  
Artikel 3    Iedere bezoeker van de site "ziezoprint.nl" wordt geacht kennis genomen te hebben van de leveringsvoorwaarden van Ziezoprint.nl - Andeko Graphic en hiermee akkoord te gaan, alvorens over te gaan tot bestelling of een offerte-aanvraag te doen.
Artikel 4    Een bestelling kan niet tot stand komen zonder dat de besteller het veld aanvinkt dat hij of zij akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden, hiermee verklaart men zich voor akkoord.
Artikel 5    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic is in geen enkel geval en om geen enkele reden voor een hoger bedrag aansprakelijk te stellen dan de betaalde waarde van de bestelde goederen of diensten die ten grondslag liggen aan de vermeende claim.
Artikel 6    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic dient zich aan de aangegeven leveringstermijn te houden, echter overschijding hiervan veroorzaakt door overmacht of het vervoer door derden kan niet tot de verantwoordelijkheid van Ziezoprint.nl - Andeko Graphic worden gerekend en is derhalve geen grond voor reclamatie.
Artikel 7    De te betalen eindprijs bij een bestelling geeft recht op aflevering op één afleveradres in Nederland.
Artikel 8    Bij producten gedrukt in offsetdruk hanteert Ziezoprint.nl - Andeko Graphic een tolerantie in het geleverde aantal van plus of min 5% van het bestelde aantal, zonder dat hiervoor nalevering of verrekening verplicht is.
Artikel 9    Gezien de aard van productie zijn geringe tintverschillen in kleur, zowel in offset druk als digitale druk onvermijdbaar en toegestaan.
Artikel 10    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic is gerechtigd voor levering gebruik te maken van diensten van derden.
Artikel 11    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic is niet verantwoordelijk voor onverwachte effecten in offset druk of digitale druk als gevolg van onjuistheid in de aangeleverde bestanden.
Artikel 12    Bij geschillen dienen beide partijen in eerste instantie in wederzijdse redelijkheid te komen tot een aanvaardbare oplossing, mocht dit geen oplossing bieden dan is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 13    Reclamaties dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen ingediend te worden om in behandeling te worden genomen. 
Artikel 14    Goederen waarover gereclameerd wordt mogen eerst niet worden aangewend voor gebruik of promotie, pas na overleg met Ziezoprint.nl - Andeko Graphic is dit toegestaan.
Artikel 15    Ziezoprint.nl - Andeko Graphic behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren,
na toelichting wordt in dit geval uw betaling direct volledig teruggestort.